... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Kde se vzal Krok a jeho tři dcery?

9. ledna 2009 v 21:21 | LaVoisin |  Temné období nikoho
Kronikář Kosmas nám lhal?

Postava praotce Čecha, kterou tak přesvědčivě vylíčil Alois Jirásek ve Starých pověstech českých, patří do říše bájí a smyšlenek. Ale co jeho následník - moudrý soudce Krok a jeho tři dcery Kazi, Tetka a Libuše? Žili doopravdy nebo jsou jen výmyslem kronikářů?


Prvním letopiscem, který nám o Krokovi zanechal vůbec nějaké informace, byl až děkan svatovítské kapituly Kosmas, byť svou latinskou Kroniku českou, alespoň její první část, sepsal až v letech 1119 až 1122. A to už by byl tento bájný kníže, pokud by opravdu žil, nějaké to století po smrti.

"Byl to muž za svého věku naprosto dokonalý, bohatý statky pozemskými a v svých úsudcích rozvážný a důmyslný", píše Kosmas o Krokovi. "K němu se sbíhali, jako včely k úlu, lidé nejen vlastního rodu, nýbrž i z celé země všichni, aby je rozsuzoval. Tento znamenitý muž neměl mužské potomky, zplodil však tři dcery, jimž příroda udělila nemenší poklady moudrosti, nežli jaké dává mužům…"
Velice podrobně se o Krokovi rozepisuje Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české z roku 1541. Zná o něm kdejakou podrobnost, včetně toho, že usedl na knížecí stolec v roce 670, což bylo asi 12 let po smrti Sáma, prvního historicky doloženého vládce západních Slovanů. "A v tom čase počali velké neřády, nátisk a křivdu jedni druhým činili a nejvíce při osobování dědin a mezí," uvádí kronikář doslova. Jedním dechem dodává: "Múdřejší mezi nimi a ti, jenž křivdy nemilovali, rozkázali sú všemu lidu obojího pohlaví sjíti se na místo, tu kdež bylo tělo Čechovo pochováno, a tu sú lidem všecken na to navedli, aby sobě správce a pána volili. I zvolili jsú všickni z vuole jednostejné Kroka, syna Hleďova …"

Hrad s Krokovým jménem
Kosmas o Krokovi dále praví, že "podle jeho jména je znám hrad již stromovím zarostlý v lese u vsi Zbečna". Kronikář nepochybně zná Zbečno na řece Berounce, tehdy ovšem ještě nazývané Mže, kde v jeho době stával přemyslovský knížecí dvorec. Z dochovaných zřícenin hradů, které se vyskytují nejblíže, by nejvíce Krokovo jméno připomínal Krakovec u Rakovníka. Potíž je však v tom, že tento hrad vybudoval až v letech 1381 až 1384 křivoklátský purkrabí a důvěrník krále Václava IV. Jíra z Roztok. Od něj ho pak získává Jindřich Lefl z Lažan, který zde poskytl útočiště Janu Husovi před jeho odchodem na koncil do Kostnice. S bájným Krokem tedy nemůže mít Krakovec nic společného.
Kde však potom Kosmas bere svoje tvrzení o hradu "již stromovím zarostlém"? Takováto konkrétní zmínka se přece musí týkat nějaké v jeho časech opravdu známé ruiny. Archeolog a spisovatel Karel Sklenář přichází s názorem, že dávný kronikář mohl mít na mysli zbytky rozsáhlého keltského oppida nad Berounkou u Stradonic. Samozřejmě pokud tam v té době nějaké ruiny dávného devadesátihektarového hradiště ještě zbývaly. V každém případě Stradonice odpovídají Kosmovu popisu lépe než Krakovec. Jsou totiž vzdušnou čarou od Zbečna vzdáleny jen 11 kilometrů, kdežto hrad Krakovec kolem 30 kilometrů.

Krok znamená soudce?
Potíž je také s Krokovým jménem. Zní nám totiž evidentně neslovansky. Kosmas, který psal svou kroniku mezinárodním jazykem tehdejších vzdělanců, tedy latinsky, ho píše Crocco. To zavdalo důvod k různým více méně fantastickým hypotézám. Podle jedné z nich by mělo být jméno Krok keltské a Krok by tedy byl snad Keltem. Další z domněnek naopak tvrdí, že se jedná o složeninu se slovním základem "rok", což se dá ve staročeštině vykládat i jako rokování či soud. Potom by tedy jméno Krok vlastně znamenalo soudce. Kronikář Václav Hájek z Libočan uvádí, že Kroka zvolili, "aby on byl soudce lidu".
Že by se tedy jednalo řečeno latinsky s římským spisovatelem Plautem o "nomen omen" - tedy jméno znamení? Domněnka je to samozřejmě krásná, leč bohužel neudržitelná.
Krok na popravišti
Kněz a dějepisec Jan František Beckovský, člen řádu křížovníků, přichází v roce 1700 ve své kronice Poselkyně starých příběhův českých s jiným nápadem. Krok se prý původně jmenoval Grach či Gracchus a byl Římanem. Připutoval prý do Čech odkudsi z Chorvatska a ujal se vlády po praotci Čechovi jako Krok I. Po čase však odešel panovat pro změnu do Polska, kde se po něm dodnes jmenuje Krakov, a český knížecí stolec přenechal svému synovi Krokovi II.
Jméno Crocco či Crocus se kupodivu objevuje ve spisech římských autorů jako jméno náčelníka kmene germánských Alamanů. V roce 306 pomáhal legiím budoucího císaře Konstantina Velikého v boji o získání vlády v říši. V 5. století je zase znám Croco (další verze tohoto jména) jako král Vandalů a jistý normanský vévoda Crocco dokonce skončil na popravišti. Ale žádný z nich nemůže být totožný s knížetem či soudcem Krokem ze starých českých pověstí.

Tři pohanské kněžky?
Stejně pochybnou postavou jako sám Krok jsou i jeho tři dcery - Kazi, Tetka a Libuše. Zřejmě ne náhodou připisuje Kosmas jako křesťanský duchovní každé ze tří Krokových dcer některý ze tří hlavních hříchů pohanství - Kazi kouzelnictví, Tetce modloslužebnictví a Libuši věštectví. Podle některých badatelů by podnětem pro vytvoření trojice Krokových dcer mohl být trojhlavý bůh Pobaltských Slovanů Triglav, jemuž sloužily tři panenské dívky - kněžky.
Co si však počít s hradišti, která jsou v souvislosti Krokovými dcerami ve starých pověstech zmiňována a přitom zřejmě skutečně existovala, jak nám napovídají dodnes dochované místní názvy? Co si počít s Kazínem, Tetínem a Libušínem? Všechna tato zmiňovaná místa, podivuhodnou shodou náhod soustředěná do končin západně od Prahy, do míst, která prý bývala územím slovanského kmene Čechů, jsou jistě notně starobylá.

Kazín nikdy neexistoval
Pokud jde o Kazín, Kosmas o hradu tohoto jména nic neví. Poprvé je zmiňován až v Dalimilově kronice z počátku 14. století. Lidová tradice ho umisťovala na skálu nad Berounkou naproti Dolním Mokropsům. Historik August Sedláček však zdejší rozvaliny připsal až pozdější středověké tvrzi Bluk.
Oproti tomu Tetín u Berouna vskutku býval slovanským hradištěm. Jeho plocha byla bohužel z větší části zničena při těžbě vápence a jméno nedostal podle žádné Tety ale pravděpodobně podle jakéhosi velmože Teta. Pro historiky je spíše než s prostřední dcerou soudce Kroka spojen s vraždou svaté Ludmily, k níž zde došlo v roce 921.
Zajímavějším místem je Libušín na Kladensku, kde podle archeologů stávalo už v 9. století nevelké hradiště a ještě před ním slovanská osada. Původně se však zřejmě jmenovala Lubošín a ani ona neměla, jako ostatně mnohá místa v Čechách s podobným jménem - Libice, Libuš, Libiš, Liboc, Libuševes, Liběhrad nebo Libín, s bájnou dcerou knížete Kroka nic společného.

Bezejmenná věštkyně
Samotná Libuše se ovšem objevuje už v jednom z nejstarších písemných pramenů českých dějin. A to v latinsky psané Kristiánově Legendě o životě a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily z konce 10. století. Doslova se v ní praví: "…Slované čeští, usazení pod samým Arkturem a oddání uctívání model, žili jako kůň neovládaný uzdou, bez zákona, bez knížete nebo vládce a bez města, potulujíce se roztroušeně jako nerozumná zvířata, toliko širý kraj obývali. Konečně když byli postiženi zhoubným morem, obrátili se, jak pověst vypravuje, k nějaké hadačce se žádostí o dobrou radu a o věštecký výrok. A když jej obdrželi, založili hrad a dali mu jméno Praha. Potom nalezše nějakého velmi prozíravého muže, jenž jenom orbou se zabýval, jménem Přemysla, ustanovili si podle výroku hadaččina knížetem nebo vladařem, davše mu za manželku svrchu řečenou pannu hadačku."
Kristián zjevně zaznamenává nějakou mnohem starší pověst, která ještě neznala Libuši jménem a hovořila o ní jako o nějaké hadačce. Pod svým jménem se tak Libuše poprvé objevuje až v Kosmově kronice. A právě tento kronikář jí přiřkl nejen jméno, ale i dvě sestry Kazi a Tetku a mimo jiné také založení Prahy.

Jan Bauer

Založil Krok Budeč?
Budeč, kopec u Zákolan, známý jako rodiště druhého komunistického prezidenta Antonína Zápotockého, hledejme mezi Kladnem a Kralupy nad Vltavou. Na tomto vrchu s nadmořskou výškou 289 metrů stojí románská rotunda sv. Petra a Pavla a ještě dnes jsou zde patrné vnitřní i vnější valy někdejšího hradiště. Opravdu odtud mohl vládnout kníže Krok nebo nějaký jiný vladyka? Prvním historicky skutečně doloženým budovatelem tohoto hradiště byl až český kníže Spytihněv I., panující v letech 889 až 915. Právě on vymanil Čechy ze závislosti na Velkomoravské říši. Zatímco předcházející přemyslovská sídla Levý Hradec a Prahu z nám neznámých důvodů opomíjel, na Budči dal postavit podle moravského vzoru kamennou rotundu sv. Petra. Byla tehdy po kapli sv. Klimenta na Levém Hradci a nedochovaném kostelíku Panny Marie na Pražském hradě třetí křesťanskou svatyní v Čechách. Už proto Budeč určitě byla významným českým církevním střediskem. Zřejmě ne náhodou sem kníže Vratislav poslal svého syna Václava, pozdějšího světce, na studie. Co nám však o Budči říkají konkrétní archeologické nálezy? Na hřbitově u zaniklého mariánského kostelíka vykopali badatelé kostru, která držela v ruce denár saského panovníka Jindřicha I. Ptáčníka (vládl v letech 919 až 936) jako obolus pro Chárona, převozníka do říše mrtvých. Přímo u rotundy sv. Petra a Pavla byly zase objeveny hroby s velkomoravskými šperky, například stříbrnými gombíky. Žádný hmatatelný doklad, který by nás posouval do vzdálenější minulosti, však, bohužel, nemáme.

Slované: Jak šla staletí

Od poloviny 6. století Slované se usazují v našich končinách. Potvrzují to archeologické nálezy z okolí Prahy, Kolína, Poděbrad ale také z okolí Břeclavi a Hodonína na jižní Moravě

623 - 624 Boj Slovanů vedených franským kupcem Sámem proti nadvládě Avarů. Zřízení kmenového svazu v čele s knížetem Sámem

631 Kníže Sámo poráží vojsko Franků u Wogastisburku (snad někde v severozápadních Čechách)

658 nebo 659 Pravděpodobný rok úmrtí knížete Sáma

796 Vojenské výpravy Franků proti Avarům se účastní kníže Vonomír, který snad stál v čele českých Slovanů

800 Karel Veliký korunován císařem

805 Vojska Karla Velikého vpadla do Čech a zabila jakéhosi místního knížete jménem Lech

Asi 807 Pipin, syn Karla Velikého, si na kmeni Čechů vynucuje placení ročního poplatku.

814 Smrt císaře Karla Velikého.

822 Císař Ludvík Pobožný svolává do Frankfurtu nad Mohanem říšský sněm, kterého se účastní i vyslanci západních Slovanů - Obodritů, Srbů, Veletů, Čechů a Moravanů.

831 Pasovský biskup Reginhard pokřtil údajně všechny Moravany.

832 Moravský panovník Mojmír I. vyhnal z Nitry svého příbuzného knížete Pribinu.

845 V bavorském Řezně bylo pokřtěno 14 českých knížat.

846 Východofranský král Ludvík Němec dosadil na moravský trůn Mojmírova synovce Rostislava.


849 Neúspěšné tažení Franků do Čech. Češi vyhnali německé misionáře.

857 Franské vojsko vpadlo do Čech a dobylo hradiště knížete Vistracha (snad Zabrušany na Teplicku).

858 Karloman, syn Ludvíka Němce, byl nucen uzavřít mír s moravským panovníkem Rostislavem.

863 nebo 864 Příchod byzantské mise Konstantina a Metoděje na Moravu.

864 Ludvík Němec přitáhl s vojskem na Moravu a oblehl Rostislava na hradě zvaném Dowina (snad Děvín u Bratislavy). Rostislav se mu zavázal, že zanechá nepřátelství vůči Východofranské říši.

867 - 869 Cesta Konstantina a Metoděje přes Benátky do Říma k papeži Hadriánovi II.

869 Konstantin v Římě umírá. Metoděj ustanoven arcibiskupem panonsko-moravské
diecéze.

870 Rostislav zajat svým synovcem Svatoplukem a vydán Karlomanovi. Karloman se zmocnil Moravy a dosadil zde svoje správce. Metoděj byl uvězněn v klášteře Ellwagen.

871 Moravané se pod vedením Slavomíra vzbouřili proti nadvládě Franků. Svatopluk, kterého Karloman postavil do čela franského vojska, přeběhl na jejich stranu. Před "gradem Morava" (snad hradiště Valy u Mikulčic) Moravané Franky drtivě porazili.

872 Franské vojsko vpadlo do Čech a někde u Vltavy zvítězilo nad šesti knížaty -
Svatoslavem, Vitislavem, Herimanem, Spytimírem, Mojslavem a snad také Bořivojem.

873 Arcibiskup Metoděj byl po zásahu papeže Jana VIII. propuštěn a dorazil na Moravu.

874 Moravský král Svatopluk uzavřel mír s Ludvíkem Němcem a získal tak naprostou nezávislost.

879 Vítězné tažení krále Svatopluka do jižního Polska.

Asi 883 Bořivoj přijal křest z ruky arcibiskupa Metoděje a byl Svatoplukem dosazen do Čech jako moravský místodržící. Na Levém Hradci nechal vybudovat kostelík sv. Klimenta, první církevní stavbu v Čechách.
Zdroj: RF Hobby a časopis Epocha. Děkuji
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Ivan Švach Ivan Švach | E-mail | 26. října 2010 v 14:35 | Reagovat

Kosmas pravděpodobně neměl na mysli Zbečno na Berounce, ale Smečno u nynějšího Kladna. Když píše o Libušíně, používá takřka stejný obrat - u lesa táhnoucího se ke vsi Ztibecne.

2 JUDr. Antonín Dejmek JUDr. Antonín Dejmek | 28. prosince 2012 v 14:37 | Reagovat

Tetín a jiné osady v blízkosti Stradonic a Mže, t.j. dnešní Berounky, byl osadou již v předslovanských dobách.
Tyto překrucované hypotézy, snažící se nekriticky vyzdvihovat slovanský ráz našeho území, jsou již na zvracení. Když už ani genetika nevede k redukci názorů, jde o pohrdání vědou a ne o historiografii

3 aneta aneta | E-mail | Web | 14. dubna 2013 v 17:31 | Reagovat

jak se menujou jmena krokovich dcer :-)

4 piča piča | E-mail | 14. dubna 2013 v 17:32 | Reagovat

pbaCHXN+

5 QCWNEXFM ÍCNHGQÍCXFNHX+ěqunhfgězzzzzzzzzzzzzzzzzhu QCWNEXFM ÍCNHGQÍCXFNHX+ěqunhfgězzzzzzzzzzzzzzzzzhu | E-mail | 14. dubna 2013 v 17:33 | Reagovat

;RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VVVVVVVVRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRC

6 akoj akoj | 20. ledna 2014 v 9:15 | Reagovat

to uz znam :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-?  :-?  :-?  :-?  :-x  :-x  :-x

7 orundus orundus | E-mail | 15. března 2014 v 16:23 | Reagovat

[2]: ..... Souhlasim s vami...PROslovanske dejiny v ceskych a moravskych zemich jsou uz tak zazite, ze je snad uz ani nemozne je vyvratit, byt by se nasel keltsky rodny list praotce "Cecha" ....R. :-(

8 hovno hovno | E-mail | 2. dubna 2014 v 10:18 | Reagovat

čus vole, kokote, kreténehttp://bs.jxs.cz/ublog/emoticons/tongue.gif :-P  :-x  :-?  8-)  8-O

9 rdsg rdsg | E-mail | Web | 2. dubna 2014 v 10:20 | Reagovat

jsem hovnocuc ty more kokotský vydrbaný čurkp

10 pindík pudyng pindík pudyng | E-mail | Web | 2. dubna 2014 v 10:30 | Reagovat

p
í
č
a

11 MarcoB MarcoB | E-mail | 21. ledna 2017 v 20:52 | Reagovat

Kto chce zarobic nie wychodzac z domu kilka $$$$ dziennie??? Metoda jest prosta i dziala, poszukajcie sobie w gogle: jak kosic kase na adfly

12 Jamesnen Jamesnen | E-mail | Web | 3. dubna 2017 v 4:36 | Reagovat

If you have sleep apnea, you need to know that you are not alone. Sleep apnea is fairly common and millions of people around the planet have it. If you have been wondering what a sleep apnea diagnosis means for your life, read on to learn what you need to know about it.

If you suffer from sleep apnea, you should use a Continuous Positive Airway Pressure machine while sleeping. This will help you treat your sleep apnea and get you on the path to having a full nights sleep. This machine uses either a face or nasal mask to pump air while you sleep.

Adjust your CPAP machine. Most machines come with default settings that might not correspond to your needs. You should be able to regulate the airflow: try different settings and choose one that seems to work for you. If you feel like your machine is not working like it should, try changing the settings again.

Avoid drinking alcohol to excess. Your muscles are relaxed by drinking alcohol. You may want to feel more relaxed, but it can exacerbate your apnea. When your throat muscles relax, your airway narrows and causes sleep apnea. If you're not going to give up alcohol, then just don't do it right before bedtime.

If you tend to snore a lot and have difficulties staying asleep, you should go see your doctor right away. You might have a condition known as sleep apnea: find an effective treatment so you can get enough sleep and go through your daily activities without being held back by your health problem.

Clear up your nasal passage before heading to bed. If you suffer from sleep apnea and have problems with a "stuffed up" nose, using a nasal spray or device can help clear your nasal airway. This is not a permanent solution, but one you can use when your apnea symptoms are the worst.

If you have been diagnosed with sleep apnea, it is important to avoid drinking alcohol. Alcoholic beverages will relax the muscles in your throat, which makes it more likely that they will block your airway during your sleep. At the very least, avoid any alcoholic beverages in the evening before you get ready for bed.

If you have difficulties sleeping because of your sleep apnea, you should avoid driving or operating dangerous machines. If you do not get a good night of sleep, take public transportation instead of driving to prevent accidents and do not take a job in a factory or on a construction site.

If simple changes in your lifestyle, such as regular sleep hours and losing weight, have not eliminated your sleep apnea episodes, it is time to consult with a sleep specialist. The specific causes of your sleep apnea can be evaluated, and an individual treatment plan can be designed for you.

Make no mistake, sleep apnea is one of the most disruptive conditions a person can have, largely due to its ability to rob sufferers of the sound sleep they need to stay healthy. The best way to effectively deal with the condition is to understand it completely. Keep the information in this article handy in order to stay on top of this dangerous condition and reclaim peace of mind.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.