... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Pravda o a mýty o Keltech (1. částt)

22. září 2008 v 17:59 | LaVoisin |  Starověk

Pravda a mýty o Keltech
Proč se kamenná hlava Kelta, nalezená v roce 1943 u Mšeckých Žehrovic u Rakovníka, mračí? Muž, který se stal v dávných dobách předlohou této siošce, jistě nemohl tušit, že se současní historici budou v doměnkách o životě jeho národa v mnohém mýlit. Jeho zakaboněný výraz tedy berme spíše symbolicky.
Z keltského životopisu
Pojem Kelt zcela určitě vznikl od řeckého slova "keltoi". Byl to název jednoho kmene či rodu, podle kterého se tento název ujal pro všechen lid. Jak si říkali sami Keltové, není známo. Římané je zase nazývali Gally. Keltové byli velkou skupinou kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů, a představovaly tzv. laténskou kulturu. Zformovali se mezi 10. a 8. stoletím př. n. l. vznikli patrně splynutím několika předchozích kultur. Přestože není jisté, zda všechny kmeny měly stejný rasový původ, vyspěly postupně v etnikum s jednotným jazykem, kulturou a náboženstvím, nikdy však nevytvořili jednotný stát. Jejich největší rozkvět nastal mezi 7. a 5. stoletím př. n. l. (doba halštatská). V 1. století př. n. l. podlehli Římanům a byli postupně asimilováni či vytlačeni do Skotska a Irska. Přijali křesťanství a vytvořili si na základě latinky vlastní písmo zvané ogham. *Dodnes žijí v západní Evropě jejich potomci hovořící jazyky z keltské jazykové skupiny: velštinou, irštinou, skotskou gaelštinou a bretonštinou.
Dodnes slavíme jejich svátky
Keltský rok začínal Samhainem (konec léta) a slavil se 1.listopadu.. Dnes se s ním můžeme setkat v pokřesťanštělé formě svátku všech Svatých 1. listopadu a následných Dušiček 2.listopadu. 1.února se slavil Imbolc, dnes ho známe jako Hromnice 2.února. V noci z 30. dubna na 1. květen se slavil Beltine (také Beltaine či Beltene), který dnes známe jako Čarodějnice, které se pálily už tehdy a symbolizovaly veškeré utrpení a strádání.
Dobývali Evropu bez násilí?
Na dohled od obranného valu se ozve válečný řev. Na horizont vybíhají děsiví bojovníci obrovských postav, zahalení do zvířecích kožišin, na hlavě helmy se vztyčenými rohy. Mávají obrovskými sekyrami. "Kdo to je?" ptá se vyděšený mladičký obránce. "Zvířata!" odpoví skepticky jeho starší druh. "Barbaři ze severu. Kelti!" Kdysi obecný názor, že "…Kelti přišli do Evropy ze západu", konkrétně ze zemí Velké Británie, už neplatí. Moderní výzkumy ukazují, že Kelti mají svůj prapůvod na ruském Kavkaze. Podle vědců zde žili v dobách 4 - 3 000 let př. n. l. (někteří autoři uvádějí i 5 - 4 000 př. n. l.) a odtud také vyrazili dobýt Evropu. Na nejzazší Britské ostrovy se první Kelti dostanou až kolem 8. -7. stol. př. n. l. Od těch dob obývali i území Čech a Moravy. Byli zde doma mnohem dřív, než zavilými slovanofily obecně proklamovaní slovanští "praotcové".
Přišli z východu!
Vedle archeologických vykopávek se znalci Keltů zaobírají zejména mýty, takže mnohé z interpretací o nestarších osídleních mají na svědomí učenci z oboru mytografie. Část mýtů pochází z prastarých časů a má faktografické jádro. Americká historička a znalkyně Keltů Edain McCoyová (*1957), absolventka Texaské univerzity, tak může s plnou váhou tvrdit: "… kolem 4000 před n. l. byli Keltové pravděpodobně neuspořádaným kmenem žijícím poblíž Kavkazu." Odtud Keltové postupně migrovali na západ a v zásadě pozvolně osídlují Evropu - včetně našeho území. "Víme s jistotou, že již v roce 1800 před naším letopočtem hustě osidlovali a ovládali jižní germánské oblasti a Galii," tvrdí McCoyová. Odtud vedou válečná tažení i mírové mise do sousedních zemí. Postupně osídlí i Bretaň, Anglii, Skotsko, Irsko, Cornwal, ostrov Man a Wales.
Třeba psali na kůru
Dopátrat se nejstarších prapředků Keltů je dnes již takřka nemožné, protože o nich neexistují žádné konkrétní podklady. Celistvé písemné památky se nezachovaly , archeologové našli jen zlomky. Buď se Keltové psaním nezabývali, nebo se texty z oněch starých dob nedochovaly. Třeba používali materiály podléhající zkáze - pergamen, březovou kůru či snad i papír. Nesmíme zapomenout, že jedním z hlavních důvodů, proč dnes Kelty obecně pokládáme za "barbary" a Římany za "civilizované", jsou dochované římské knihy psané v latině. Pokud by se ale zachovaly knihy Keltů, kteří byli v době římských nájezdů na nesporně vysoké kulturní úrovni, dočetli bychom se třeba naopak o "barbarech z Říma"! Původní římské písemnosti se totiž z těchto dob také nezachovaly!
Stejně chytří jako Římané?
"Nikdo nemá k dispozici rukopis z doby Caesarovy," zdůrazňují současní britští historikové Terry Joness a Alan Ereira: "Z této doby nezůstaly žádné latinské texty!" I nejstarší dochované dílo, Caesarovy Zápisky o válce galské, pocházejí z opisu, "…pořízeného až tisíc let poté." Možná tedy, kdyby se opsaly či nepodlehly zkáze staré keltské spisy (pokud ovšem existovaly), měli jsme v obecném povědomí i jiné barbary! Jenomže tady je zjevně na vině katolická církev, která se již v prvním tisíciletí našeho letopočtu pouští do nekompromisního mýcení všech forem pohanství.
Musí stačit mytologie
Nejstarší písemné památky keltské pohanské historie, prodchnuté svéráznou mystikou a magií, pocházejí z dob 6. - 11. století našeho letopočtu (např. "The Book of Kells" z 9. století, pravděpodobně nejslavnější iluminovaný rukopis na světě, či "The Book of Durrow" z 11. století). Keltské legendy přitom zdaleka nehovoří jen o vymyšlených bozích. Mnohdy jde o zbožštělé příběhy kdysi konkrétně žijících lidí. Jsou velmi cenné, neboť v konkrétní i symbolické podobě ukazují reálný život starých Keltů, jejich priority, potřeby, lásky i nenávisti. "Tyto dvě věci, mýtus a historie, jsou tak důkladně propojeny, že jen ti nejskeptičtější a nejvytrvalejší mohou o nich dlouho uvažovat odděleně," uvádí v této souvislosti americký profesor J. Kent Calder, specialista na středověk. "Mnohé keltské mýty vyprávějí pravdivé příběhy o skutečných lidech, řada dalších obsahuje smyšlené příběhy o fiktivních postavách a většina je šťastnou kombinací obou typů," uvádí Edain McCoyová. Také však připouští, že mnohé z legend po staletí ústního předávání a nejrůznějších vlivů mohly dojít účelovým proměnám: "V době, kdy byly mýty, poprvé svěřeny papíru, většinou rukou křesťanských mnichů (600 - 900 n. l.), v Británii a Irsku probíhaly vnitřní změny, způsobené vlivem kultur národů, které si Kelty podmanily a s nimiž se mísily." Jsou to Dánové (Vikingové), pohanští Římané, křesťanští duchovní, Normané a Sasové. Keltové zdaleka nebyli tak jednotným národem, jak se domnívají dnešní uctívači původní keltské pohanské kultury.
Británie jako konečná stanice
Většinové názory tvrdí, že první Keltové žili na území britských ostrovů (mylně pokládaných za jejich prapůvodní domovinu) kolem roku 800 před n. l. Nedávno však nastoupila nová reformní škola, hlásající své přesvědčení, že první Kelti se zde usadili už v letech 1500-1200 před n. l. Nejkonzervativnější historici zarputile hájí roky 600-500 před n. l. jako nejzazší období, před nímž tu prý Kelti být nemohli. Nás Středoevropany ale především zajímá, odkud že vlastně Kelti pocházejí? Moderní výzkumy tedy dokázaly, že nikoliv z ostrovů Velké Británie, jak po desetiletí tvrdili konzervativní historici, podle nichž Kelti vtrhli do pevninské Evropy "ze západu". Opak je pravdou! Do Anglie, Irska a dalších ostrovních zemí se Kelti dostali "z východu", kdy táhli napříč Evropou a v rozmezí 1500-500 před naším letopočtem ukončili svoji migraci na nejzápadnější výspě Evropy.
Žádné násilí se možná nekonalo
Ani druhý tradiční názor, že "…nová území dobývali drtivou silou a mohutnými ofenzívami…", už dnes neplatí. I ten učenci vyvrátili. Zejména archeologické nálezy jednoznačně dokazují, že ač byli Kelti či Galové (dle zpráv dobyvačných římských legií) obávanými a zkušenými bojovníky, do nových oblastí obvykle vstupují nenápadně a nenásilně v malých skupinkách a spíše se asimilují s původním obyvatelstvem, než aby si je podmanili. Vykopávky totiž mluví jasnou řečí: žádné hromadné vraždění či vypalování původních osad se tehdy nekonalo!
Hic sunt leones
O Keltech se ve svých písemnostech poprvé zmiňují staří Řekové, kteří je také jako první označí jako "Keltoi". Později jsou Kelti předmětem nejrůznějších sdělení, v dopisech i knihách dobyvačných Římanů, kteří je prezentují výhradně jako úporné nepřátele. Prý jsou: "…mohutní a silní, divocí, skvělí bojovníci, nahánějící od pohledu hrůzu". Píše o nich i samotný Gaius Julius Caesar jako o Celtae (latinská transkripce). A to se dle nejmodernějších výzkumů Římané zdaleka nezastavili u Mikulova na jižní Moravě, neboť dále už měly být "… jen neproniknutelné lesy", kde "…jsou lvi", jak praví slavné římské "Hic sunt Leones" - a také divocí, neporazitelní Kelti. Římané si s nimi určitě užili svoje. Nedávno totiž archeologové objevili římské stopy až u Olomouce. Někdy v dobách Julia Caesara zde tábořilo několik tisíc římských vojáků. Archeologové vykopali i bohaté hroby se zbraněmi s dokonce spoustu zlata.
Eburon předchůdce Brna?
Název nejznámějšího moravského hradu Eburon či Eburodunon je historicky doložen ve spisech řeckého astronoma a zeměpisce který žil v letech 85 až 165 v egyptské Alexandrii. Jeho dílo popisuje Zemi, vyjmenovává všechna zemská horstva, řeky, ale i známá města, hradiska a osady. Patří do nich i Česká kotlina spolu s Moravou. Zdejší lokality pod názvy jako Gabréta či Sudeta oré inspirují odvážnější historiky či geografy, aby je přiřadili k dnešním názvům Šumava a Krkonoše. Eburon tak mohl být původní název brněnského sídliště. Tak odtud vznikl název Brno? Anebo za to může pověstný keltský náčelník Brennus?Historikové znají těchto Brennů či Brennenů několik. Jmenovali se podle sídla, odkud pocházeli? To však mohlo být pojmenováno podle prvního z nich, jakéhosi potenciálního pramoravského "praotce" Brennena…
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ks b ks b | 28. února 2012 v 15:54 | Reagovat

:-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  [:tired:]  [:tired:]  O_O  :-!  :-!  :-!  :-!  [:tired:]  [:tired:]  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  [:tired:]  :-(  O_O  :-!  :-!  :-!  [:tired:]  :-!  :-!  :-!  :-x  :-x

2 pravda je takovádle pravda je takovádle | 28. února 2012 v 15:56 | Reagovat

:-P  :-D  :D  :-)  ;-)  8-)  :-|  :-?  [:tired:]  8-O  :-(  :-x  :-!  [:tired:]  O_O  ???  :-(  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

3 pravda je takovádle pravda je takovádle | 28. února 2012 v 15:57 | Reagovat

Chtěl bych vědět kde v Evropě dnes žijí potomci Keltů

4 kari kari | 15. března 2012 v 18:59 | Reagovat

nevíte kade žijí potomci pravěkých keltů O_O

5 fdd fdd | E-mail | 15. listopadu 2012 v 18:17 | Reagovat

blbina :-!  :-x

6 martin martin | E-mail | 24. února 2014 v 18:14 | Reagovat

O_O  O_O  8-O  8-O  8-O  8-O  ;-)  :-(  :-(  :-?  :-x  :-x  :-x  :-x  :-!  :-!  :-!  [:tired:]  [:tired:]  [:tired:]

7 martin martin | E-mail | 24. února 2014 v 18:16 | Reagovat

to je sracka jak prase ty pico smrdis :D  :D  :D  :D  :D  :D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  8-)  8-)  8-)  8-)  8-)  :-)  :-)

8 cialis cialis | E-mail | Web | 16. května 2014 v 20:43 | Reagovat

Hello!

9 tichacj tichacj | 1. července 2014 v 12:32 | Reagovat

pěkný :-D

10 OnlinepFem OnlinepFem | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 15:07 | Reagovat

cialis kaufen 5mg

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">cialis cheap</a>

    cialis perime

11 PillsFem PillsFem | E-mail | Web | 5. května 2017 v 21:26 | Reagovat

effetti cialis 10

      <a href=http://genericialistdl.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://genericialistdl.com/">cialis online pharmacy</a>

    daily dose cialis

12 MoisesFem MoisesFem | E-mail | Web | 13. května 2017 v 17:46 | Reagovat

cialis en puerto montt

      http://cialisonlinerxonline.com/ - cialis generic

    <a href="http://cialisonlinerxonline.com/">order cialis</a>

    can i take cialis two days

13 DavidFem DavidFem | E-mail | Web | 14. května 2017 v 3:04 | Reagovat

achat du viagra au maroc

      <a href=http://viagrabuytoday.com/>viagra online</a>

    <a href="http://viagrabuytoday.com/">viagra cheap</a>

    pills viagra

14 VoiceFem VoiceFem | E-mail | Web | 14. května 2017 v 20:17 | Reagovat

cialis cancun prezzi

      <a href=http://cialisonlinerxonline.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialisonlinerxonline.com/">buy cialis online</a>

    vente de cialis en ligne

15 ValeryFem ValeryFem | E-mail | Web | 20. května 2017 v 1:03 | Reagovat

cialis kautablette

      <a href=http://cialisonlinexbm.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://cialisonlinexbm.com/">buy cialis online</a>

    cialis price greece

16 MilesFem MilesFem | E-mail | Web | 20. května 2017 v 4:51 | Reagovat

buy viagra in free state

      http://viagraonlinezx.com/ -  order viagra

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> buy viagra</a>

    viagra versand preisvergleich

17 AhzleFem AhzleFem | E-mail | Web | 2. října 2017 v 17:46 | Reagovat

cialis mecanismo de accion

      <a href=http://buycialishnonline.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">generic cialis online</a>

    look here cialis soft tabs

18 AhzleFem AhzleFem | E-mail | Web | 3. října 2017 v 21:09 | Reagovat

cialis avis forum

      <a href=http://buycialishnonline.com/>cialis online</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">buy cialis online</a>

    5mg cialis review

19 MessFem MessFem | E-mail | Web | 4. října 2017 v 18:59 | Reagovat

cheap viagra toronto

      <a href=http://cheapviagralks.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">viagra</a>

    viagras en linea

20 GerfdFem GerfdFem | E-mail | Web | 4. října 2017 v 21:04 | Reagovat

generic viagra softtabs

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra online</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">cheap viagra</a>

    viagra falls 2 xxx

21 GerfdFem GerfdFem | E-mail | Web | 5. října 2017 v 2:08 | Reagovat

viagra use with water

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra generic</a>

    sample viagra canada

22 GerfdFem GerfdFem | E-mail | Web | 5. října 2017 v 4:54 | Reagovat

la vente viagra au r-u

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra generic</a>

    i use it herbal viagra

23 GerfdFem GerfdFem | E-mail | Web | 5. října 2017 v 5:37 | Reagovat

tiempo de viagra efica

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra</a>

    cnadian viagra india

24 MoisesFem MoisesFem | E-mail | Web | 10. října 2017 v 3:10 | Reagovat

comprar viagra a distancia

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra online</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">buy viagra</a>

    viagra flashback

25 MoisesFem MoisesFem | E-mail | Web | 10. října 2017 v 6:31 | Reagovat

viagra y cialis junto

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">cheap viagra</a>

    link for you 5mg viagra

26 MoisesFem MoisesFem | E-mail | Web | 10. října 2017 v 9:15 | Reagovat

only today low price viagra

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra online</a>

    is viagra good for me

27 VoloeFem VoloeFem | E-mail | Web | 11. října 2017 v 4:38 | Reagovat

cheap cialis online canada

      <a href=http://cialishgcanada.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">canadian cialis</a>

    follow link cialis cheep

28 VoloeFem VoloeFem | E-mail | Web | 11. října 2017 v 17:05 | Reagovat

cialis 5mg billig

      <a href=http://cialishgcanada.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">cialis online</a>

    generische cialis goedkoop

29 GalyaFem GalyaFem | E-mail | Web | 12. října 2017 v 20:00 | Reagovat

resource cialis 100 mg

      <a href=http://cialispurchasek.com/>generic cialis online</a>

    <a href="http://cialispurchasek.com/">cialis online</a>

    compra segura cialis

30 GolpFem GolpFem | E-mail | Web | 13. října 2017 v 14:03 | Reagovat

buckeye payday loan

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>payday loan or pay day loan</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">payday loan or pay day loan</a>

    cash loan in gallup nm

31 GolpFem GolpFem | E-mail | Web | 14. října 2017 v 4:22 | Reagovat

East End Houston cash advance

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>online payday loans direct lenders</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/"> no fax payday loans</a>

    cash advance for georgia resident

32 GolpFem GolpFem | E-mail | Web | 14. října 2017 v 19:26 | Reagovat

short sale with unsecured loan

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>payday loans online same day</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">payday loans advance</a>

    payday loan in metairie

33 KostyaFem KostyaFem | E-mail | Web | 17. října 2017 v 16:33 | Reagovat

usa viagra cheap info - order

      <a href=http://viagrafds.com/>online viagra</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">cheap viagra</a>

    generic viagra online purchase

34 KostyaFem KostyaFem | E-mail | Web | 17. října 2017 v 21:03 | Reagovat

harga viagra australia

      <a href=http://viagrafds.com/>online viagra</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">buy viagra</a>

    asda viagra price uk

35 KostyaFem KostyaFem | E-mail | Web | 17. října 2017 v 22:40 | Reagovat

viagra prezzo di vendit

      <a href=http://viagrafds.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">viagra cheap</a>

    woman use viagra

36 KostyaFem KostyaFem | E-mail | Web | 17. října 2017 v 23:18 | Reagovat

china viagra kaufen,

      <a href=http://viagrafds.com/>viagra online</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">online viagra</a>

    is there viagra for women

37 KostyaFem KostyaFem | E-mail | Web | 17. října 2017 v 23:55 | Reagovat

generic viagra purchase canada

      <a href=http://viagrafds.com/>buy generic viagra</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">buy viagra</a>

    viagra pour femme prix

38 KostyaFem KostyaFem | E-mail | Web | 18. října 2017 v 4:27 | Reagovat

viagra price in walgreens

      <a href=http://viagrafds.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">buy viagra online</a>

    viagra delivery buy online

39 MelsFem MelsFem | E-mail | Web | 19. října 2017 v 0:25 | Reagovat

cialis 5mg halbwertszeit

      <a href=http://cialisdfr.com/>cialis</a>

    <a href="http://cialisdfr.com/">cialis</a>

    cialis et diabete

40 MelsFem MelsFem | E-mail | Web | 19. října 2017 v 3:42 | Reagovat

priligy und cialis

      <a href=http://cialisdfr.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialisdfr.com/">order cialis online</a>

    cialis et diabete

41 MelsFem MelsFem | E-mail | Web | 19. října 2017 v 6:04 | Reagovat

generic cialis 40 mg cheapest

      <a href=http://cialisdfr.com/>order cialis online</a>

    <a href="http://cialisdfr.com/">cialis cheap</a>

    cialis y el alcohol

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.