... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

3 největší morové rány: Rozpoutaly děs i orgie

24. srpna 2008 v 18:31 | LaVoisin |  Zajímavosti a zajímavé články
Děsivý mor napadá Evropu v mnoha vlnách. Jakmile pandemická černá smrt nastoupí své tažení starým kontinentem, umírají tisíce lidí, propukají pogromy, bují extatická, orgiastická šílenství, etické hodnoty se vytrácejí. To je moc, kterou mor vládne. Černou smrt často provází neúroda a hladomor. "Zatímco hromadné hroby se plnily mrtvolami,… lidé se navzájem lapali, zabíjeli a požírali jako zvěř," napíše v 19. století historik František Palacký.

Vypravme se nyní s HISTORY revue po stopách černé smrti ve světle nových vědeckých studií. Na své virtuální cestě historií potkáme nejrůznější "morové rány", ať již způsobené morem pravým, nebo pouze domnělým. A ač by se dnes mohlo zdát, že v době, kdy už lidstvo o moru ví ledacos, přesvědčíme vás, že jeho pandemie ještě zdaleka nejsou zapomenutou historickou událostí.

1. První velký záběr "dámy s kosou"
Název: Justiniánův mor
Počátek vypuknutí pandemie: 6. století n. l.
Oblast: celý tehdy známý svět (nejvíce Konstantinopol)
Přibližný počet obětí: 25 milionů lidí

První obrovská pandemie moru udeří v 6. století našeho letopočtu na nejvýchodnější baštu evropského křesťanství. Černá smrt tehdy propuká ve středomořské Konstantinopoli. Císař Justinián I. zde doposud vládl pevnou rukou, úspěšně bojoval s Vandaly i Ostrogóty, ve městě stavěl z hrubě vybraných daní řadu překrásných kostelů a chrámů. A do toho teď zasáhne vyšší moc - je tu náhle děsivý mor! Přivážejí ho sem lodě s obilím, cestující z Egypta. Podle názorů moderních historiků má však tehdejší pandemie svůj geografický původ spíše v Etiopii než v samotné zemi faraónů.
"Na vrcholu své moci vyvraždila nemoc 10 000 obyvatel Konstantinopole denně," čteme dnes v díle dobového byzantského historika Procopia. Přestože současní vědci jsou ke zmíněnému číslu poněkud skeptičtí a odhadují počet obětí maximálně na polovinu, shodují se v diagnóze - tentokrát jde o mor dýmějový. Tahle nejnakažlivější forma nemoci připraví v letech 541 až 542 Konstantinopol o plných 40 procent obyvatel. Na celém východním pobřeží Středozemního moře pak v průběhu pandemie umírá celá čtvrtina populace.

Na pohřbívání nezbývá čas
Mor v Konstantinopoli kosí panovníkovy prosté vojáky i důstojníky. Epidemie si vybírá svou daň mezi šlechtou stejně jako v lůně chudiny. Pravdou ale je, že aristokraté mají větší šanci nemoci odolat, protože na rozdíl od prostých lidí dodržují už určité hygienické návyky. Císař Justinián se zprvu k nákaze staví čelem a vydává některá závazná "protimorová" nařízení. Podle speciálního výnosu například nechává mrtvé pohřbívat. Záhy již ale hřbitovy nestačí, a tak většina mrtvol končí v moři. Nakonec už má epidemie takový záběr, že leckterá mrtvá, morem znetvořená těla, se jen tak volně povalují v ulicích metropole. Kolemjdoucí děsí na každém kroku. "Otoky žláz o velikosti ořechu či datle ve slabinách a dalších spíše choulostivých místech," opatrně uvádějí dobové prameny projevy nemoci, kterou "provází nesnesitelná horečka."

Moru je zima
Takzvaný Justiniánův mor si podle moderních historiků vyžádá v následujících letech, a to hned ve dvou vlnách, na 25 milionů lidských životů. Dvakrát obejde veškerý tehdy známý svět, zpustoší centrální a jižní Asii, severní Afriku, Arábii, ale i samotnou Evropu, kde se s jakousi přirozenou hranicí zastaví v Dánsku a Irsku. Dál nepokračuje, což je snad způsobeno faktem, že "dnes známým bakteriím moru se daří jen ve vlhkém prostředí a v rozmezí teplot od 10 do 26 °C," jak tvrdí současný britský historik Samuel K. Cohn. Ve výše položených zemích Evropy už by moru "byla zima". První morová pandemie definitivně mizí až někdy kolem roku 750. Do té doby podle amerického historika Josiaha C. Russella zahyne na dýmějový mor asi 60 procent veškeré evropské populace. Samotnou Konstantinopol nemoc oslabí natolik, že o několik desítek let později nebudou mít Arabové větší problémy získat okolní území pod svou nadvládu.

HISTORY revue dodává:
Z historického hlediska se termín "mor" používá hned v případě několika odlišných chorob. Pojí je nicméně charakter smrtelné epidemie, fatálně kosící obyvatelstvo na napadeném území. "Jaká to vlastně byla onemocnění, nemůžeme přesně určit ani dnes, při vyspělých znalostech chorob," tvrdí ještě koncem 20. století český akademik Prokop Málek ve své odborně-populární studii Záhady a taje medicíny. "Můžeme se jen dohadovat. Z pohledu dneška se soudí, že u některých morových ran šlo o kombinaci epidemie pravých neštovic a úplavice." Kromě "nepravých" morových ran, ve formě vražedných neštovic či třeba související cholery, však existuje i "pravý mor" (dýmějový, septický a plicní), kterému se přezdívá "černá smrt" pro jeho děsivé působení a dramatické vnější příznaky. Dnes už víme, že cestuje v kožiších krys, v nichž se mimořádně daří nakaženým blechám. Jenomže fatální přenašeče moru v blechách odhalila až věda konce 19. století. Pro středověkého člověka je to prostě strašák s neidentifikovatelnou podstatou.
2. Evropě se podlamují kolena
Název: Černá smrt
Počátek vypuknutí pandemie: 14. století
Oblast: drtivá část Evropy
Přibližný počet obětí: 75 milionů lidí

Největší morová epidemie v dějinách Evropy vypuká roku 1348 a útočí od západu, byť má svůj původ na východě. Podle moderních vědců se její kolébka nachází v Číně, kde začíná své nekompromisní, smrtelné tažení proti lidstvu. Mor se přes Krym a Černé moře šíří na paluby lodí evropských mořeplavců a společně s nimi se vyloďuje ve velkých přístavech starého kontinentu. Umíráček začíná ve velkém klinkat po všech evropských zemích. Na kolena padá Německo, Švýcarsko, Rakousy i Uhry. Vedle nich pak "černá smrtka" nevyhnutelně klepe také na brány měst zemí českých a moravských, kde lidé umírají po tisících. Zatímco některá města zůstávají pro armády nedobytná, mor žádné potíže nemá a dostává se úplně všude, kam se mu jen zamane. Jsou to děsivé časy. Ale náhle je klid. Evropa si oddechne, když mor zamíří do Ruska, kde jeho pověstná smrtonosná "kosa" dokončí v letech 1351 až 1353 svůj první globální záběr.

Mor se jen tak nevzdá
Zanedlouho však přichází další rána. Mor teď v Evropě zdomácní na dalších nejméně 150 let, kdy opakovaně dobývá veškerá její města. Třeba jen za panování Karla IV. (1346 - 1378) proběhne naší zemí hned několik morových vln, a to v letech 1358, 1359 a 1370. "Morová rána ale nebyla všude stejně silná," podotýká anglický historik Geoffrey Parker v rámci rozboru středověku z ekonomického hlediska. "Některým zemím se z velké části vyhnula a zdá se, že východní Evropa strádala epidemií relativně málo. Čechy za Karla IV. zaznamenaly naopak velké pokroky, částečně i díky dovednému využívání přírodních zdrojů, například stříbrným dolům v Kutné Hoře."

Miliony bezejmenných
Středověký mor zasáhne miliony lidských osudů, usmrtí statisíce - historicky vzato - bezejmenných jedinců. Konkrétní záznamy se dochovají jen o významnějších a obecně známějších osobách. Pár stovek konkrétních nekrologů, vedle sumárních čísel a výjimečně jmen těch méně důležitých - morovými ranami "zkosených" sedláků, nevolníků, případně panošů a chudých rytířů, toulavé bezzemky a neevidované existence mimo zákon nepočítaje.
Mor se jako příčina smrti někdy uvádí například u Blanky z Valois (+1348), první manželky Karla IV., ale není příliš pravděpodobné, že na mor skutečně zemřela, neboť Prahu nemoc zasáhla až o rok později. O panu Zálužanském ze Zálužan, slavném lékaři, profesorovi a předním reprezentantovi pražské univerzity, ale máme jasno. Podle místní kroniky ho mor skolil "na vrcholku duševních i fyzických sil". "Všude, kam mor přišel, zanechával spoušť a rozvrat," uvádí akademik Prokop Málek. "Vyskytoval se ve dvou podobách, jako mor plicní a mor dýmějový." Dýmějový mor se projevuje horečkou, zvracením, úpornými bolestmi hlavy a zduřením mízních uzlin. Inkubační doba je tři až sedm dní a úmrtnost padesátiprocentní. "Plicní forma byla, pokud možno, ještě zhoubnější než dýmějová. Projevovala se krvavým kašlem. Z něj šla největší hrůza. Zkušenost učila, že koho plicní mor postihl, byl odsouzen k smrti během 12 až 24 hodin. Dýmějová forma měla průběh pomalejší, smrt nastávala během tří až pěti dnů. Zvětšené uzliny deformovaly krajiny tříselné, příušní a podpažní, v obličeji se vytvářely tmavé skvrny, na trupu velké podlitiny, postupně se měnící ve vředy. Termín 'černá smrt' byl pro tento vzhled postižených velmi výstižný."

Bezradní lékaři, akční konšelé
Dokázali středověcí lékaři nějak omezit, či dokonce zastavit řádění "černé" bakteriální smrti? Mor je záludný a téměř nezvladatelný, ale zvolna se začínají objevovat "odborné" výklady příčin výskytu moru a lékaři navrhují opatření, jak se morovým ranám bránit. Středověcí doktoři vycházejí stále častěji z moderních traktátů o moru, kde se tradují dva zásadní faktory: "stav prostředí" a "stav nemocného". Mezi učenými pány doktory vynikne v boji s touto epidemií zejména výjimečný zjev své doby - slovutný alchymista a lékař Paracelsus (1493 - 1541). Jenže to je světlá výjimka. Většina středověkých doktorů za ním podstatně zaostává. Obvykle se lékaři omezují pouze na obecné principy životosprávy, kdy nařizují zejména střídmost v jídle a pití. "Některá opatření byla účelná a správná," připomíná však Prokop Málek. "Tak třeba roku 1357 vydali staroměstští konšelé příkaz: Kdo by prodal nebo k prodeji choval masa z domácího dobytka nebo ze zvěře smrdutá nebo nečistá nebo zkažená, nebo víno vláčkovité nebo zkažené nebo cožkoli jiného nečistého a zkaženého k jídlu nebo pití, čím by se někdo mohl nakazit, aby ponejprv stál celý den na pranýři, podruhé dva dni, potřetí tři dni, tak pak potřetí aby byl vyhnán a vypověděn z města na sto a jeden den."

Děsivé miasma
Lidé i lékaři, ve svých typických oblecích z plátna impregnovaného voskem a s maskou se zašpičatělým zobcem, se také obávají "chorobné konstituce ovzduší". Tím se ve středověku obecně označuje nakažení vzduchu "nějakými" jedovatými plyny. Doboví vědátoři je shrnují pod jednotný termín miasma. Ona "jedovatost" je zde spojována také se zápachem, takže logicky: čím více páchne ovzduší, tím vyšší má být hrozba nákazy. Miasma přitom zahrnuje i zápachy stojatých vod, odpadů, fekálií stejně jako třeba sopečného dýmu či mrtvolných plynů z rozkládajících se těl. Patří sem však též exhalace lidských těl při nějakém srocení. Jakékoliv vytváření davů se proto za morové epidemie nedoporučuje.
Kdo však dokáže zabránit seskupování extatických flagelantů, táhnoucích středověkou Evropou, fanatických sebemrskačů s jejich krvavými důtkami v rukách, vizemi armagedonu v myslích a s "trestem božím" na rtech? Kdo přemluví k rozchodu zoufalé věřící, semknuté v kostelích a chrámech, kde se modlí za "boží ochranu" pro sebe i své blízké? Právě ti často umírají jako první poté, co se nakazí morem v kostelích a chrámech.

Hon na viníky
Vzhledem k tomu, že středověcí lékaři v zásadě nemají svým pacientům co nabídnout, hledá lid útěchu v mystice i magii. Hojně navštěvované kostely zpočátku bohatnou, ale protože duchovní neumí ochránit svoje ovečky před morem, mezi lidmi se záhy lavinovitě šíří sektářství. Zároveň se tu otevírá cesta k rozvoji věd a racionalismu - a tím i k renesanci jako moderní filozofii, novému pojetí světa a bytí.
V důsledku morových ran teď lidem dochází, jaký je ten život "marnost nad marnost", a tak mají epidemie často za následek i všeobecný úpadek mravů. Zejména pak ve městech bují bezuzdné zábavy, pitky a obžerství. Na druhou stranu tu máme magické sektářské seance, spojené nezřídka s hromadnými orgiemi. Lid také hledá viníka. Neobyčejně proto narůstá paranoidní hysterie - lidé podezřívají doktory, že je léčí špatně, a proto je lynčují. Křesťané útočí na Židy. Mor je podle nich židovskou odplatou za staletá pronásledování. "Jak je jinak možné, že Židům se mor vyhýbá?!" kladou si otázku křesťané. Málokdo si dokáže racionálně vysvětlit, že Židům se nákaza vyhýbá díky jejich izolovanosti v ghettech a také kvůli vyspělejším hygienickým návykům. Hony se pořádají také na muslimy.

HISTORY revue dodává:
Podle odborných odhadů žilo v Evropě kolem roku 1200 asi 60 milionů obyvatel. V roce 1400 klesl jejich počet na 45 milionů. Výrazně se řádění středověkého moru podepisuje i na zhoršení klimatických podmínek. Nizozemští vědci z Utrechtu přednedávnem dokonce přišli s názorem, že pandemie Černé smrti stála za vznikem menší doby ledové. Z opuštěných farem totiž tehdy ve velké míře unikal do ovzduší oxid uhličitý, čímž se naše planeta ochlazovala. Se změnami klimatu souvisí také pokles úrody. Méně úrodné oblasti Evropy zpustnou úplně. V letech 1315 - 1317 pak Evropa zakouší první z mnoha hladomorů. Černá smrt se mezi hladem oslabenými lidmi také šíří mnohem rychleji.

3. Asie zažívá peklo na zemi
Název: bez zvláštního jména
Počátek vypuknutí pandemie: přelom 19. a 20. století
Oblast: zejména Čína a Indie
Přibližný počet obětí: 12 milionů lidí


Moru se nejvíce daří ve vlhkém prostředí s vyššími teplotami. A kde jinde ho hledat než v asijských končinách. Mor se opět po staletích masivně projeví v "příznivých" podmínkách jihočínské provincie Jün-nan, odkud se s velkým přesunem obyvatel dostane do Hongkongu. Zde během pouhých dvou měsíců o život připraví na 100 000 domorodců. Je jasné, že o slovo se mohutně hlásí nový pandemický útok. Tentokrát umírá obyvatelstvo zejména v Indii, ale i v dalších asijských zemích, kde mor celkem sklátí na 12 milionů lidí. Jenže nezůstane pouze u Asie. Z hongkongského přístavu, který je bohatě obsazený mezinárodním loďstvem, se opět zákeřná nemoc vydává na palubách lodí na cestu do celého světa. Napadena je záhy Afrika, Austrálie, Jižní a poprvé i Severní Amerika. Také Evropa čelí nové morové ráně, tentokrát však jen výhradně v přímořských státech, jako je Velká Británie, Španělsko či Portugalsko. Podle oficiálních zpráv Světové zdravotnické organizace (WHO) bude poslední velká pandemie moru aktivní až do roku 1959.

HISTORY revue dodává:
Oproti předchozí, středověké morové ráně se nemoc tentokrát nešíří tak masově. Jednak už vědci znají pravou příčinu přenosu choroby, a navíc se do nejvíce postižených lokalit okamžitě vydávají odborníci s moderním pohledem na věc. Záhy tak přímo v Hongkongu izoluje bakterii moru francouzsko-švýcarský bakteriolog Alexandre Yersin, jehož výzkum vzápětí v Číně potvrdí i další vědec, Francouz Paul-Louis Simond. Právě on na samém konci 19. století světu odhalí pravdu o vzájemném vztahu mezi krysami jako nositelkami nakažených blech a lidmi. Díky výzkumu svých kolegů může roku 1897 Waldemar Haffkine, indický doktor rusko-židovského původu, úspěšně otestovat historicky první vakcínu proti dýmějovému moru. Zdá se, že svět je zachráněn - alespoň od morových pandemií. Málokdo si dnes totiž uvědomuje, že ročně se morem ve světě stále nakazí na 2500 lidí. Úmrtnost mezi nakaženými se v současnosti pohybuje od pěti do 15 procent.

Luboš Y. Koláček

Mor je pro české země i přínosem
Druhá morová pandemie, která se žene Evropou, nezná mezí a nelze ji nijak zastavit. Lidé ještě v té době netuší souvislosti mezi nákazou, krysami a blechami jako jejími přenašečkami. Kdo by kontroloval všudypřítomné krysy?! Řádění pandemie se neomezí jen na přelom středověku a novověku. Na přelomu 16. a 17. století tak mor ve Vídni zastihne zděšeného císaře Rudolfa II., který rázem prchá do Prahy. Nebýt obav z nákazy morem, nikdy by tento výjimečný panovník zřejmě v Praze trvale nežil a naše metropole by se nestala sídlem císaře, a tím i centrem slavné říše římské. Nebýt moru byla by Praha s největší pravděpodobností ochuzena o umění, o přítomnost astrologů, alchymistů a dalších vědců, kteří zde pod taktovkou vzdělaného, byť značně podivínského panovníka našli útočiště.

Horší než třicetiletá válka
V průběhu 17. století si mor v Evropě vyžádá více mrtvých než strašlivá třicetiletá válka (1618 - 1648). Paušální, ale poměrně přesné záznamy obětí černé smrti se na našem území dochovávají poprvé z doby pobělohorské. Čteme v nich například, že jen v samotné Praze si mor v letech 1679 - 80 vyžádal téměř 7000 obětí. To ve Vídni jsou ještě přesnější - obětí tu ve stejné době napočítají 19 829!

Mor v rukou válečníků
Už válečníci ve starověku přemýšleli o tom, jak se co možná nejlépe dostat nepříteli na kobylku. Zdecimovat cizí armádu nějakou tou chorobou se jevilo jako přímo ideální řešení. A tak ani není divu, že nás prastaré historické prameny informují také o "teroristickém" zneužití morových bakterií. Například již staří Mongolové nebo Turci používali zdechliny zvířat, aby nepříteli morem zamořili zdroje pitné vody. Jindy jsou zase mrtvoly obětí moru katapultovány za hradby dobývaného města.
Ale ani moderní doba nezůstává v oblasti válečných výzkumů pozadu. Za druhé světové války japonská armáda kultivuje bakterie moru a pěstuje obrovské kolonie akčních blech. Morové bakterie Japonci používají proti zajatcům i civilnímu obyvatelstvu z okupovaného Mandžuska. V průběhu "studené války" se výzkum s plicní formou moru provádí jak v USA, tak v Sovětském svazu.
Zdroj: RF HOBBY a časopis History revue. Děkuji.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (297)
Zobrazit starší komentáře

201 KmnGop KmnGop | E-mail | Web | 18. července 2017 v 19:07 | Reagovat

approval no fax payday loans
<a href="https://onlinepaydayloanscaym.org/">cash advances</a>
best payday loan company
<a href=https://onlinepaydayloanscaym.org/>online payday loans</a> ’

202 BtyBish BtyBish | E-mail | Web | 19. července 2017 v 4:48 | Reagovat

online instant payday loans
<a href="https://personalloanvikm.net/">same day payday loans</a>
credit counseling services
<a href=https://personalloanvikm.net/>easy personal loans</a> ’

203 Hjksem Hjksem | E-mail | Web | 19. července 2017 v 8:23 | Reagovat

bad credit payday loans in
<a href="https://loansbadcreditzuik.net/">payday loans bad credit</a>
best payday loan online
<a href=https://loansbadcreditzuik.net/>payday day loans</a> ’

204 NnmPhype NnmPhype | E-mail | Web | 20. července 2017 v 0:22 | Reagovat

bad check to a mississippi payday loan
<a href="https://personalloan24rvb.org/">guaranteed personal loans</a>
freedom debt relief
<a href=https://personalloan24rvb.org/>personal loans online</a> ’

205 NybJoils NybJoils | E-mail | Web | 20. července 2017 v 7:57 | Reagovat

same day payday loans no credit check
<a href="https://cashadvance24vrg.org/">cash advance loans</a>
bad credit personal loan
<a href="https://cashadvance24vrg.org/">cash advance usa</a> ’

206 NcxPhype NcxPhype | E-mail | Web | 21. července 2017 v 2:24 | Reagovat

affiliate payday loan
<a href="https://personalloan365ergh.org/">personal loans</a>
check cashing loan
<a href=https://personalloan365ergh.org/>personal loans for people with bad credit</a> ’

207 BrvObek BrvObek | E-mail | Web | 21. července 2017 v 9:41 | Reagovat

payday loan company
<a href="https://paydayloans365vra.org/">bad credit cash fast payday loan loans</a>
payday loans companies
<a href=https://paydayloans365vra.org/>fast cash loan</a> ’

208 BedcPorie BedcPorie | E-mail | Web | 23. července 2017 v 17:59 | Reagovat

get loan bad credit - https://personalloan365ergh.org/
plaingreenloans com <a href=https://personalloan365ergh.org/>no fax same day payday loans</a> ’

209 GavExina GavExina | E-mail | Web | 23. července 2017 v 20:53 | Reagovat

fast cash loan - https://installmentloan24erg.org/
best payday loan website <a href=https://installmentloan24erg.org/>instant payday loan no credit</a> ’

210 LmnAnic LmnAnic | E-mail | Web | 24. července 2017 v 4:22 | Reagovat

consolidate - https://loansbadcredit24hvm.org/
bank account <a href=https://loansbadcredit24hvm.org/>loans with bad credit</a> ’

211 Vekbot Vekbot | E-mail | Web | 24. července 2017 v 5:03 | Reagovat

100 faxless payday loans - https://paydayloans365erh.org/
consolidation loans <a href=https://paydayloans365erh.org/>payday loan laws california</a> ’

212 VexPhype VexPhype | E-mail | Web | 24. července 2017 v 19:41 | Reagovat

online loans no credit check
<a href="http://installmentloanzrv55.org/">bad credit instant approval payday loans</a>
payday loan online
<a href=http://installmentloanzrv55.org/>bad credit instant approval payday loans</a> ’

213 JmqPhype JmqPhype | E-mail | Web | 25. července 2017 v 16:54 | Reagovat

a payday loan
<a href="http://cashadvancevrtb7.org/">cash advance american express</a>
one hour payday loan
<a href=http://cashadvancevrtb7.org/>cash advance definition</a> ’

214 HmzExina HmzExina | E-mail | Web | 25. července 2017 v 19:12 | Reagovat

avoiding payday loan debt - http://cashadvancevrtb7.org/
bad credit no fax payday loans <a href=http://cashadvancevrtb7.org/>cash advance loan</a> ’

215 BhnPorie BhnPorie | E-mail | Web | 26. července 2017 v 19:39 | Reagovat

plaingreenloans com - https://an6paydayloans.org/
1 hr payday loan <a href=https://an6paydayloans.org/>cash loans</a> ’

216 HmzdExina HmzdExina | E-mail | Web | 26. července 2017 v 21:41 | Reagovat

instant online payday loan - https://do5loansbadcredit.org/
military loans <a href=https://do5loansbadcredit.org/>cash advance online</a> ’

217 Mydmthith Mydmthith | E-mail | Web | 28. července 2017 v 13:25 | Reagovat

a payday loan lender
<a href="https://e1paydayloans.org/">loan payday savings</a>
payday loan no credit check
<a href=https://e1paydayloans.org/>personal loans</a> ’

218 HjkdGop HjkdGop | E-mail | Web | 30. července 2017 v 5:57 | Reagovat

debt reduction services
<a href="https://lp3personalloan.org/">loans bad credit</a>
capital finance one payday loan
<a href=https://lp3personalloan.org/>payday loans</a> ’

219 GjdkBish GjdkBish | E-mail | Web | 30. července 2017 v 15:28 | Reagovat

online loans monthly payments
<a href="https://hu4installmentloan.org/">usa payday loan store</a>
payday loan companies online
<a href=https://hu4installmentloan.org/>usa payday loan store</a> ’

220 Kammync Kammync | E-mail | Web | 30. července 2017 v 22:10 | Reagovat

generic viagra
<a href="http://viagraonlinecnakd.com">viagra online</a>
viagra cheap
<a href=http://viagraonlinecnakd.com>viagra price</a> ’

221 Klaprifs Klaprifs | E-mail | Web | 31. července 2017 v 0:05 | Reagovat

buying brand viagra - http://viagraonlinecnakd.com
viagra purchase online <a href=http://viagraonlinecnakd.com>buy viagra</a> ’

222 GbeDush GbeDush | E-mail | Web | 31. července 2017 v 21:02 | Reagovat

payday loans 1 hour - https://cashbtuadvance.org/
debt management programs <a href=https://cashbtuadvance.org/>payday advance loans</a> ’

223 Devsop Devsop | E-mail | Web | 31. července 2017 v 23:07 | Reagovat

cash advance loan - https://cashryzadvance.org/
payday loans no checks <a href=https://cashryzadvance.org/>payday advance</a> ’

224 JnyBoto JnyBoto | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 2:14 | Reagovat

loans online payday - https://paydayikmloans.org/
payday title loan consolidation <a href="https://paydayikmloans.org/">best payday loans</a> ’

225 Kioprifs Kioprifs | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 13:11 | Reagovat

instant online payday loans bad credit - https://personalukoloan.org/
can military get payday loans <a href=https://personalukoloan.org/>quick personal loans online</a> ’

226 GynKex GynKex | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 14:35 | Reagovat

money loan - https://paydayaikloans.org/
payday loans with bad credit <a href=https://paydayaikloans.org/>payday loan</a> ’

227 LiosFem LiosFem | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 0:12 | Reagovat

enter site super active cialis

      http://genericialisasonline.com/ - buy cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">cialis generic</a>

    safe take 40mg cialis

228 FrbBish FrbBish | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 1:15 | Reagovat

online loans no credit
<a href="https://personalaumloan.org/">payday loan</a>
1 hour payday loans
<a href=https://personalaumloan.org/>unsecured personal loans</a> ’

229 LiosFem LiosFem | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 1:32 | Reagovat

use dosage cialis

      http://genericialisasonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">cialis</a>

    lilly cialis 20 mg 12 stuck

230 KjnBrien KjnBrien | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 18:10 | Reagovat

does cialis work on women - https://cialiskka.com/
cost of cialis <a href=https://cialiskka.com/>order cialis</a> ’

231 Verler Verler | E-mail | Web | 3. srpna 2017 v 13:02 | Reagovat

insurance adjuster jobs - https://autoinsurance12bry.org/
mercuryinsurance com <a href=https://autoinsurance12bry.org/>car insurance companies</a> ’

232 JhgDush JhgDush | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 0:19 | Reagovat

quick online payday loans - http://paydayvikloans.com/
bad check topayday loan <a href=http://paydayvikloans.com/>payday loan online</a> ’

233 KkjBoto KkjBoto | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 5:31 | Reagovat

payday loans 300 - http://personalnaeloan.com/
bad credit personal loan <a href="http://personalnaeloan.com/">small personal loans</a> ’

234 Supblals Supblals | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 12:14 | Reagovat

cialis
<a href=http://buylcialisrxonline.com>generic cialis online</a>
split pills cialis 20mg cialis
<a href="http://buylcialisrxonline.com">cheap cialis</a>

235 Sciefs Sciefs | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 12:14 | Reagovat

sale cialis pharmacy
<a href=http://buylcialisrxonline.com>online cialis</a>
yahoo cialis online pharmacy
<a href="http://buylcialisrxonline.com">buy cheap cialis</a>

236 Atrofe Atrofe | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 15:54 | Reagovat

cialis pharmacy discount
<a href=http://buylcialisrxonline.com>buy cialis online</a>
cheap generic cialis online buy
<a href="http://buylcialisrxonline.com">buy cheap cialis online</a>

237 FdrvPhype FdrvPhype | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 16:14 | Reagovat

best payday loan website
<a href="http://paydayvikloans.com/">payday loans near me</a>
debt consolidation companies
<a href=http://paydayvikloans.com/>payday loan online</a> ’

238 Fdvcsem Fdvcsem | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 18:17 | Reagovat

free checking account banks
<a href="http://loansbadzwecredit.com/">loans no credit check</a>
cash loan advance
<a href=http://loansbadzwecredit.com/>bad credit loan</a> ’

239 JrvdJoils JrvdJoils | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 21:17 | Reagovat

opening bank account
<a href="http://personalnaeloan.com/">quick personal loans online</a>
apply for a payday loan online
<a href="http://personalnaeloan.com/">bad credit personal loans</a> ’

240 FrbsBish FrbsBish | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 1:20 | Reagovat

online cash loans
<a href="http://paydayqxeloans.com/">pay day loans</a>
canadian payday loan companies
<a href=http://paydayqxeloans.com/>online payday loans no credit check</a> ’

241 RefolFem RefolFem | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 3:50 | Reagovat

viagra anleitung

      http://buycheapviagralk.com/ -  generic viagra online

    <a href="http://buycheapviagralk.com/"> buy viagra</a>

    marque viagra

242 Teamnere Teamnere | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 1:33 | Reagovat

herb viagra for sale
<a href=http://buylviagrarxonline.com/>buy viagra</a>
viagra e doping
<a href="http://buylviagrarxonline.com/ ">viagra generic</a>

243 NtyJoils NtyJoils | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 0:30 | Reagovat

cash advance loans
<a href="https://personalnae.org">small personal loans</a>
payday loans no credit check
<a href="https://personalnae.org">unsecured personal loan</a> ’

244 BrtBoto BrtBoto | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 19:28 | Reagovat

payday loans - https://personalnae.org
bad credit payday loan <a href="https://personalnae.org">personal loan</a> ’

245 BjdBoto BjdBoto | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 23:21 | Reagovat

loans payday loans - https://personalaae.org
installment loans no credit check <a href="https://personalaae.org">personal loan</a> ’

246 Hbfbot Hbfbot | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 3:36 | Reagovat

advance cash loan payday payroll - https://paydayvrvi.org
debt consolidation loans bad credit <a href=https://paydayvrvi.org>cash advance now</a> ’

247 HnrKex HnrKex | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 13:07 | Reagovat

unsecured personal loans bad credit - https://installmentccy.org
bad credit faxless payday loans <a href=https://installmentccy.org>installments loans</a> ’

248 BtuGop BtuGop | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 1:24 | Reagovat

payday loans bad credit
<a href="https://paydaykko.org">payday loans no credit check</a>
easy loans
<a href=https://paydaykko.org>pay day loan</a> ’

249 Lrvcthith Lrvcthith | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 9:16 | Reagovat

aussie payday loans
<a href="https://installmentccy.org">installment loans bad credit</a>
cash loans not payday loans
<a href=https://installmentccy.org>online installment loans</a> ’

250 BukJoils BukJoils | E-mail | Web | 15. srpna 2017 v 23:03 | Reagovat

payday loan lenders no teletrack
<a href="https://personalaae.org">personal loans online</a>
same day payday loans direct lenders
<a href="https://personalaae.org">best personal loans</a> ’

251 Bzzevitly Bzzevitly | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 21:00 | Reagovat

quotes on car insurance
<a href="https://comparecarinsurancemiol.org/">car insurance quotes comparison</a>
cheap insurance companies
<a href=https://comparecarinsurancemiol.org/>automobile insurance online</a> ’

252 BtyFuers BtyFuers | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 1:23 | Reagovat

pets insurance
<a href="https://insurancecarsrvtu.org/">cheap auto insurance</a>
insurance health
<a href=https://insurancecarsrvtu.org/>progressive auto insurance</a> ’

253 MoledFem MoledFem | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 18:08 | Reagovat

precio cialis colombia

      <a href=http://cheapcialisuik.com/>tadalafil online</a>

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis</a>

    outillage sp cialis

254 MoledFem MoledFem | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 18:46 | Reagovat

sito cialis generico

      <a href=http://cheapcialisuik.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">buy cialis</a>

    kjop cialis

255 LnysEvozy LnysEvozy | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 21:18 | Reagovat

best car insurance companies
https://cheapestcarinsurancevtui.org/
allstate ins
<a href=https://cheapestcarinsurancevtui.org/>general car insurance</a> ’

256 Bryslult Bryslult | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 21:58 | Reagovat

what car ins
https://carinsuranceratesvtsk.org/
www erieinsurance com
<a href=https://carinsuranceratesvtsk.org/>cheapest car insurance</a> ’

257 Lvtseavy Lvtseavy | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 12:26 | Reagovat

personal loan bad credit - https://paydaymmkloans.org/
quick cash <a href=https://paydaymmkloans.org/>same day payday loans</a> ’

258 LocSeinue LocSeinue | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 13:05 | Reagovat

same day loans no credit - https://installmentmioloan.org/
online payday loans no credit check <a href=https://installmentmioloan.org/>quick installment loans</a> ’

259 Becbiobre Becbiobre | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 22:35 | Reagovat

cash advance loans - https://paydaynuiloans.org/
payday loan business <a href="https://paydaynuiloans.org/">online payday loans</a> ’

260 Kanassike Kanassike | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 23:55 | Reagovat

instant payday loans for - http://loansbadnmicredit.org/
debt management <a href=http://loansbadnmicredit.org/>bad credit personal loan</a> ’

261 NtyFlinia NtyFlinia | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 6:25 | Reagovat

lead loans - https://paydayxrnloans.org/
canadian payday loan association <a href=https://paydayxrnloans.org/>online payday loans direct lenders</a> ’

262 Bkpboyday Bkpboyday | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 6:22 | Reagovat

ca payday loan laws
<a href="https://paydayxrnloans.org/">fast payday loans</a>
for online payday loans
<a href=https://paydayxrnloans.org/>best payday loans</a> ’

263 LnuIcenda LnuIcenda | E-mail | Web | 1. září 2017 v 17:25 | Reagovat

texas title payday loans
<a href="https://paydayerhloans.org/">get payday loan</a>
bmg group payday loan
<a href=https://paydayerhloans.org/>payday loans near me</a> ’

264 BmaToudge BmaToudge | E-mail | Web | 2. září 2017 v 3:34 | Reagovat

home loans bad credit
<a href="https://paydayfnifloans.org/">online payday loans</a>
america payday loans
<a href="https://paydayfnifloans.org/">payday loan</a> ’

265 Byjboyday Byjboyday | E-mail | Web | 2. září 2017 v 12:22 | Reagovat

canadian payday loan online
<a href="https://paydayznfrloans.org/">online payday loans</a>
bar none payday loans
<a href=https://paydayznfrloans.org/>best online payday loans</a> ’

266 Niodunjumn Niodunjumn | E-mail | Web | 2. září 2017 v 23:00 | Reagovat

apple fast cash payday loan - https://personalnerloan.org/
payday title loan consolidation <a href=https://personalnerloan.org/>personal loans bad credit</a> ’

267 LoceSeinue LoceSeinue | E-mail | Web | 3. září 2017 v 17:12 | Reagovat

cash loans online - https://installmentsfnloan.org/
american consumer credit payday loan <a href=https://installmentsfnloan.org/>installment loans poor credit</a> ’

268 Vrhjbiobre Vrhjbiobre | E-mail | Web | 4. září 2017 v 2:49 | Reagovat

loans people bad credit - https://paydayfnifloans.org/
anyday payday loans <a href="https://paydayfnifloans.org/">pay day loan</a> ’

269 Jntneendy Jntneendy | E-mail | Web | 5. září 2017 v 21:41 | Reagovat

buy cialis generic online - http://haycialis.com/
cialis once a day pill <a href="http://haycialis.com/">generic cialis</a> ’

270 Lmnspance Lmnspance | E-mail | Web | 6. září 2017 v 0:04 | Reagovat

buy discount viagra online - http://fuyviagraf.com/
viagra soft tabs online <a href=http://fuyviagraf.com/>viagra</a> ’

271 Lmnhassike Lmnhassike | E-mail | Web | 8. září 2017 v 12:54 | Reagovat

consolidate credit card - http://cashadvanceerhx.net/
absolutely no fax payday loan <a href=http://cashadvanceerhx.net/>payday loans</a> ’

272 Vuoshuppy Vuoshuppy | E-mail | Web | 11. září 2017 v 4:23 | Reagovat

effects side viagra - http://viagrapbna.com/
buy now viagra <a href=http://viagrapbna.com/>buy viagra</a> ’

273 LmtdProors LmtdProors | E-mail | Web | 11. září 2017 v 22:43 | Reagovat

viagra side effects - http://viagraobkt.com/
viagra online generic <a href=http://viagraobkt.com/>viagra buy</a> ’

274 Laloexcuby Laloexcuby | E-mail | Web | 13. září 2017 v 4:06 | Reagovat

viagra overnight delivery
<a href="http://viagrapaoe.com/">buy viagra</a>
canadian pharmacy online viagra
<a href=http://viagrapaoe.com/>viagra price</a> ’

275 VazrtAlonna VazrtAlonna | E-mail | Web | 13. září 2017 v 11:35 | Reagovat

price viagra
<a href="http://viagraobkt.com/">viagra for sale</a>
india generic viagra
<a href=http://viagraobkt.com/>viagra generic</a> ’

276 LvdtIcenda LvdtIcenda | E-mail | Web | 13. září 2017 v 20:53 | Reagovat

1 hour payday loan lenders
<a href="https://cashadvanceamericasev.org/">payday loans</a>
payday cash advance loan
<a href=https://cashadvanceamericasev.org/>cash advance</a> ’

277 BsdcToudge BsdcToudge | E-mail | Web | 14. září 2017 v 9:30 | Reagovat

debt relief programs
<a href="https://paydaykmae.com/">payday loans online</a>
debt management
<a href="https://paydaykmae.com/">cash advance</a> ’

278 Bvujboyday Bvujboyday | E-mail | Web | 14. září 2017 v 23:28 | Reagovat

can payday loan companies garnish your wages
<a href="https://paydayaikloans.org/">cash advance</a>
quick loan
<a href=https://paydayaikloans.org/>payday loan</a> ’

279 Lmuiabrank Lmuiabrank | E-mail | Web | 15. září 2017 v 1:48 | Reagovat

buy viagra online canada
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra generic</a>
generic viagra rx
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra</a> ’

280 Ffvgainny Ffvgainny | E-mail | Web | 23. září 2017 v 10:28 | Reagovat

is cialis available in india
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis generic</a>
cialis over the counter in canada
<a href=http://cialisovnnc.com/>cialis</a> ’

281 Vffganymn Vffganymn | E-mail | Web | 23. září 2017 v 10:35 | Reagovat

cheap liquid cialis
<a href="http://cialisivndh.com/">cialis generic</a>
generic cialis
<a href=http://cialisivndh.com/>cialis</a> ’

282 Vqvqanymn Vqvqanymn | E-mail | Web | 25. září 2017 v 2:16 | Reagovat

cialis everyday india
<a href="http://gawcialis.com/">cialis online</a>
5mg cialis
<a href=http://gawcialis.com/>generic cialis</a> ’

283 AzsvAlonna AzsvAlonna | E-mail | Web | 25. září 2017 v 22:30 | Reagovat

viagra free sample
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra online</a>
overnight viagra
<a href=http://viagraonszb.com/>buy viagra</a> ’

284 Lewfhenuri Lewfhenuri | E-mail | Web | 25. září 2017 v 23:00 | Reagovat

best viagra
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra</a>
free sample of viagra
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra online</a> ’

285 Bbnhabrank Bbnhabrank | E-mail | Web | 26. září 2017 v 3:07 | Reagovat

buy viagra meds online
<a href="http://viagrakjkmn.com/">cheap viagra</a>
viagra prescription
<a href=http://viagrakjkmn.com/>viagra online</a> ’

286 LvvdProors LvvdProors | E-mail | Web | 27. září 2017 v 2:21 | Reagovat

cheapest generic viagra - https://viagraciom.com
viagra canada online pharmacy <a href=https://viagraciom.com>viagra online</a> ’

287 RevebaFem RevebaFem | E-mail | Web | 27. září 2017 v 21:17 | Reagovat

achat de viagra canada

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">cheap viagra</a>

    viagra shops in nairobi

288 KmecwFlinia KmecwFlinia | E-mail | Web | 27. září 2017 v 22:39 | Reagovat

Sustain the amazing work !! Lovin' it!

289 Pameillina Pameillina | E-mail | Web | 28. září 2017 v 19:09 | Reagovat

no credit check online payday loans
<a href="https://installmentsvfacr.com/">personal installment loans</a>
americash payday loan
<a href=https://installmentsvfacr.com/>get installment loan</a> ’

290 Ikmeboyday Ikmeboyday | E-mail | Web | 29. září 2017 v 3:24 | Reagovat

cash advance loans
<a href="https://paydayrvjlo.com/">same day payday loan</a>
small business loans
<a href=https://paydayrvjlo.com/>payday loans online</a> ’

291 Lqziglinly Lqziglinly | E-mail | Web | 29. září 2017 v 4:03 | Reagovat

small loans
<a href="https://paydayvynk.org/">online cash advance</a>
low cost payday loans
<a href=https://paydayvynk.org/>pay day loan</a> ’

292 LmazIcenda LmazIcenda | E-mail | Web | 29. září 2017 v 9:11 | Reagovat

personal installment loan
<a href="https://paydayrvyaf.com/">cash advance definition</a>
advance
<a href=https://paydayrvyaf.com/>online payday loans no credit check</a> ’

293 FebbToudge FebbToudge | E-mail | Web | 30. září 2017 v 23:17 | Reagovat

online bank account
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance america</a>
unsecured personal loan
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance america</a> ’

294 Lmtbtreave Lmtbtreave | E-mail | Web | 2. října 2017 v 9:12 | Reagovat

cialis tablete - http://cialisovnnc.com/
cialis no prescription needed <a href=http://cialisovnnc.com/>cialis buy</a> ’

295 KolpFlinia KolpFlinia | E-mail | Web | 3. října 2017 v 11:46 | Reagovat

Merely desired to point out I am just happy that i stumbled onto your web site!

296 Muntrenuri Muntrenuri | E-mail | Web | 4. října 2017 v 1:42 | Reagovat

viagra canada
<a href="http://sexviagen.com/">online viagra</a>
buy viagra online no prescription
<a href="http://sexviagen.com/">viagra</a> ’

297 Fwjjboyday Fwjjboyday | E-mail | Web | 4. října 2017 v 8:28 | Reagovat

quick easy personal loans
<a href="https://paydayllae.com/">fast payday loans</a>
no fax payday loans direct lenders
<a href=https://paydayllae.com/>payday loans</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.